Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

OPERATOR SERWISU

Operatorem serwisu jest firma Zakład Kamieniarski Zenon Leszek Stolno 11, 86-212 Stolno,kom. 603 260 293, tel. 56 676 52 58
e-mail: zenon.kamieniarstwo@op.pl, identyfikującym się numerem NIP: 8751060627; REGON: 870578521
Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas używania usług.
Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:
• uruchomienie usług;
• fakturowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.;
• przesyłanie informacji marketingowych kanałami teleinformatycznymi (jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na takie formy kontaktu).
Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.

OCHRONA DANYCH

Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:
• ochronę przed dostępem nieautoryzowanym
• ochronę przed utratą danych
• Operator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych.
• Operator stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych.
• Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności.

INFORMACJE W ZWIĄZKU Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Zakład Kamieniarski Zenon Leszek Stolno 11, 86-212 Stolno, kom. 603 260 293, tel. 56 676 52 58,
e-mail: zenon.kamieniarstwo@op.pl, identyfikującym się numerem NIP: 8751060627; REGON: 870578521
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
• Realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy
• Wykonania przez Administratora Danych Osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie
i okresie przechowywania w jakim przewidują to przepisy szczególne.
• Wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora. Dane będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
• Osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.
• Podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych.
• Innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
Informacja o przekazaniu danych do krajów trzecich: Twoje dane osobowe nie będą, co do zasady, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. Może jednak do tego dojść w wypadku, kiedy korzystasz z produktów, jak niektóre domeny czy certyfikaty SSL, których rejestry są prowadzone przez podmioty z siedzibą w kraju trzecim lub w procesie realizacji technicznej niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi obsługującymi taki produkt. W takim przypadku przekazanie danych będzie następowało z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez RODO (np. standardowe klauzule umowne).
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc.z siedzibą w USA). Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie. Operator korzysta remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić mu przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do plików cookies oraz usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki.
Szczegółowe informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i mobilnych dostępne są na stronie: jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies lub w menu przeglądarki internetowej (sekcja „Pomoc”). Dodatkowe informacje na temat plików cookies można znaleźć m.in. na stronie wszystkoociasteczkach.pl

WYMAGANIA SERWISU

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie, niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

ZMIANY W POLITYCE COOKIES

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies. Wprowadzone zmiany będą publikowane na tej stronie.